Hva er personlighetsforstyrrelser?

Dagens innlegg tar for seg hva er personlighetsforstyrrelser. Og jeg henter informasjon fra Store Medisinske Leksikon og Norsk Psykologforening. Jeg er opptatt av enkel faktainformasjon, og mener disse aktørene gir gode beskrivelser for hva er personlighetsforstyrrelser, og som er lette å forstå.

Mange som strever i vanskelige og konfliktfylte relasjoner, både i arbeidslivet og privat, tenker kanskje ikke over at man har å gjøre med personer med avvikende karaktertrekk. Altså det som forklares som personlighetsforstyrrelser. Hvis man setter dette i sammenheng, kan det kanskje være oppklarende for hvorfor man strever i disse relasjonene.

Store Medisinske Leksikon sier følgende om hva er personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser er avvik i personligheten som gir betydelige funksjonsproblemer. Dette viser seg som gjennomgående mønstre av oppfattelsesmåter, tenkning og atferd som avviker fra det kulturelt akseptable og som skaper problemer både personlig og i sosiale relasjoner. Problemene viser seg gjerne tidlig i individets utvikling (ungdomsårene), men de kan også oppstå senere i livet som følge av traumatiske livsomstendigheter.”

Alvorlige og mildere former for personlighetsforstyrrelser

Det skilles mellom alvorlige og milde former for personlighetsforstyrrelser, og her gis det en god beskrivelse på de ulike variantene:

“Tidligere var det vanlig å skille mellom alvorlige og mildere personlighetsforstyrrelser. Ved de alvorlige personlighetsforstyrrelsene(paranoidschizoiddyssosialemosjonelt ustabildramatiserende og narsissistisk) fremhevet man at personlighetstrekkene skaper store konflikter og problemer i forhold til andre mennesker, privat så vel som i sosiale sammenhenger og i arbeidslivet. De mildere personlighetsforstyrrelsene (tvangspreget, unnvikende, avhengig og uspesifisert) var mer kjennetegnet ved at personene riktignok var hemmet i sin evne til å vise følelser, i sin seksualitet og/eller i sin evne til å utfolde seg selv (selvhevdelse), men disse personlighetstrekkene kom oftest bare til uttrykk overfor ens nærmeste og skapte som regel lite vanskeligheter for andre i sosiale situasjoner og i arbeidsforhold. I vårt tid legger en mer vekt på at alle personlighetstyper kan forekomme i mer eller mindre alvorlig grad. Eksempelvis kan mange med engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse ha større funksjonssvikt enn mange med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.”

Les hele her:

https://sml.snl.no/personlighetsforstyrrelser

Norsk Psykologforening sier følgende om hva er personlighetsforstyrrelser:

Vi kaller det personlighetsforstyrrelse dersom personligheten over tid avviker betydelig fra hva man forventer i en gitt kultur og i tillegg medfører at man fungerer dårligere mellommenneskelig og psykososialt. Drøyt 10 prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.” 

De sier videre om hva det innebærer å ha en personlighetsforstyrrelse:

“Personlighetsforstyrrelse kan vise seg på ulike måter:

For det første kan man ha vansker med å regulere egne følelser. Man kan ha raske følelsesmessige svingninger. Følelsene kan også bli svært intense. Dette gjelder både positive følelser som for eksempel glede og interesse- og negative følelser som for eksempel tristhet, sinne, skyld og skam. Andre følelser kan bli diffuse; man har ikke god nok følelsesmessig bevissthet om dem. Også dette kan gjelde både positive og negative følelser. 

Videre har man ofte en dårlig og/ eller svingende selvfølelse. Noen har vedvarende dårlig selvfølelse og føler seg mindre verdt enn andre. Andre har sterke svingninger: de kan føle seg på topp den ene dagen og langt nede den neste. 

Et annet typisk kjennetegn ved personlighetsforstyrrelser er svekket mentaliserende evne. Mentalisering vil si å ha bevissthet om både egne og andres mentale tilstander (for eksempel ulike tanker og følelser). Man sier gjerne at mentalisering handler om å se seg selv utenfra og andre innenfra. Det handler om å forstå egne tanker, følelser og handlinger og se hvordan disse virker inn på andre.

I tillegg handler det om å sette seg i den annens sted og forstå hvilke intensjoner som kan ligge til grunn for andres atferd. Ved personlighetsforstyrrelser vil man ofte oppfatte og fortolke andre på feilaktige måter, noe som kan medføre at det oppstår vansker i relasjon til andre, alt fra nære venner og familie til mer perifere kontakter. Noen mistolker for eksempel andres atferd på mistenksomme måter. Andre er overfølsomme (hypersensitive) for kritikk og feiltolker andres kommentarer og oppførsel som avvisning.”

Les hele her:

https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/videoer-om-psykiske-lidelser/hva-er-personlighetsforstyrrelser

Foto: Ingunn