Hva er psykopati? Hva kjennetegner psykopati?

HER FINNER DU FAKTAINFORMASJON OM PSYKOPATI.

Det finnes mye variert å lese om psykopati på mange nettsteder, og i vrimmelen av mange som synser om dette kan man lett gå seg litt vill. På denne bloggen/nettstedet forholder jeg meg kun til fakta om denne type adferd, og hva store og seriøse aktører formidler. For jeg mener det gjør det enklere å forstå hva dette egentlig er, og hva dette handler om. God lesing 🙂

Store medisinske leksikon sier dette

…..Samtidig er personen ikke i stand til å tilpasse seg et samliv med andre mennesker, oftest på grunn av manglende evne til å følge og respektere regler og normer og ta hensyn til andre menneskers integritet.

Begrepet psykopati inngår i dag ikke i psykiatrisk klassifikasjon, men brukes mer som en beskrivelse av en bestemt type atferd. De fleste med diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse vil falle inn under psykopati-begrepet, men også en del personer med narsissistisk eller paranoid personlighetsforstyrrelse vil kunne inngå i begrepet psykopati slik det brukes i dag. Også enkelte personer med oppmerksomhetsforstyrrelser kan vise tilsynelatende psykopatisk atferd...

Les også: Vendepunkt – boken om psykisk vold

Fra fagartikkel hos Psykologtidsskriftet

Det er faglig enighet om at psykopati kjennetegnes ved en narsissistisk og svikefull mellommenneskelig stil, manglende anger og medfølelse, samt impulsstyrt og lite planlagt atferd...

Fra artikkel i magasinet Psykisk Helse

Psykopati er foreløpig ikke en egen diagnose, men en betegnelse som innebærer å være svært egosentrisk, ha en svikefull mellommenneskelig stil, mangle empati og skyldfølelse og bryte regler, utøve fysisk og psykisk vold og mer. Det er antagelig mange forskjellige konstellasjoner, men essensen er den kjølige, kalkulerende, maktdrevne væremåten, sier Nørbech…

Hva er psykopati?

Wikipedia sier følgende om psykopati

Psykopati er en personlighetsforstyrrelse kjennetegnet av affektive, mellommenneskelige og atferdsmessige symptomer. Disse symptomene inkluderer egosentrert tankegang, manipulerende atferd, overfladisk følelsesliv, manglende empati og ansvarsfølelse, dårlig atferdskontroll m.m. Psykopati er i dag ikke en egen diagnose i diagnosesystemene ICD-10 eller DSM-IV, men brukes bredt i retts-psykiatriske/psykologiske sammenhenger...

Les også: Ettervirkninger av psykisk vold

Forskning.no sier dette om psykopati

Psykopati er ikke en psykiatrisk diagnose. Det er en personlighetsforstyrrelse. Ifølge SIFER (Sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri – Nasjonalt kompetansenettverk) er personlighetsforstyrrelser avvikende, dysfunksjonelle og uhensiktsmessige måter å tenke, føle og samhandle med andre på. De mest alvorlige blant de såkalt antisosiale personlighetsforstyrrelsene, refereres til som psykopati...