Hva er narsissisme? Hva kjennetegner narsissisme?

Her er det samlet variert faktainformasjon om narsissisme.

Dette sier Wikipedia om narsissisme

Fordi begrepet narsissisme oftest relateres til negativ adferd, blir en narsissist gjerne oppfattet som en person med narsissismens negative adjektiver; egosentrisk, manglende empati, overdrevet grandiost selvbilde, sårbar for krenkelser osv. 

Narsissistisk sårbarhet er et begrep som angir kvaliteten på individets narsissisme. Lav terskel for krenkelse er ofte et uttrykk for stor narsissistisk sårbarhet. De alvorligste tilfeller beskrives som narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Slike mennesker reagerer med narsissistisk raseri ved opplevde krenkelser av eget Selv. Narsissistisk raseri er en instrumentell (målrettet) negativ adferd, hvis motiv er oppreisning / hevn for den opplevde krenkelse. Den skiller seg fra en mer affektiv aggresjon ved sin lengre varighet og styrke, et uttrykk for at bakenforliggende årsaker ikke bygger på øyeblikkets affekt, men en dypereliggende sårbarhet.

Personer med narsissistisk personlighetsforstyrrelse er i følge DSM-IV selvsentrerte med sterkt overdrevne forestillinger om egen viktighet og vellykkethet, oppfatter seg selv som unik med spesielle rettigheter, forventer beundring, har en tendens til utnytte andre, mangler empati og er ofte sjalu, og viser ofte en arrogant holdning med forakt for andre.

Les også:Vendepunkt – boken om psykisk vold

Wikipedia sier dette om narsissistiske overgrep (engelsk)

Narcissistic abuse may also occur in adult-to-adult relationships, where the narcissistic person tends to seek out an empathetic partner in order to gain admiration of their own attributes and feelings of power and control – narcissistic supply. The narcissist creates a dynamic abuser and victim relationship through a cycle of abuse, resulting in traumatic bonding that makes it hard for their partner to leave the increasingly abusive relationship. 

The narcissists’ relationships are characterized by a period of intense involvement and idealization of their partner, followed by devaluation, and a rapid discarding of the partner. Alternatively, that scenario can loop, with ghosting (ceasing communication with the former partner) and hoovering (luring the former partner back) instead of discarding. At the beginning of a relationship (or its new cycle) with a narcissist, the partner is only shown the ideal self of the narcissist, which includes pseudo-empathy, kindness, and charm. Once the partner has committed to the relationship (e.g., through marriage or a business partnership), the true self of the narcissist will begin to emerge. The initial narcissistic abuse begins with belittling comments and grows to contempt, ignoring behavior, adultery, triangulation (forming any relationship triangles), sabotage, and, at times, physical abuse.

Les også: Manipulasjon i forhold

Store Norske Leksikon sier dette om narsissisme

Narsissisme er sykelig eller skadelig selvnytelse. Navnet er hentet fra den greske myten om ynglingen Narkissos som så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han ble dømt til å tæres hen og dø. I dagligtale brukes narsissisme nærmest synonymt med selvopptatthet.

Narsissismebegrepet slik det brukes i psykiatri og psykologi har imidlertid en viktig tilleggsdimensjon, nemlig at personen ikke bare er opptatt av seg selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner, suksess og ytelser (produkter). Narsissisme skilles derfor fra egoismebegrepet, som begrenser seg til å omhandle tendensen til bare å tenke på seg selv og egen vinning, uten at den selvnytende, selvbeundrende kvaliteten som ligger i narsissismebegrepet, behøver å være til stede…

…En viss grad av positiv speiling fra andre mennesker i form av ros og anerkjennelse (narsissistisk speiling) er nødvendig gjennom barndom og oppvekst for at et menneske skal utvikle en rimelig grad av trygghet og selvfølelse. Det er også i seg selv normalt at en person kan oppleve begeistring og glede over egne evner, egenskaper og ytelser, og sette pris på («nyte») at andre gir slike tilbakemeldinger (narsissistisk gratifikasjon). 

Det oppstår imidlertid et problem når opptattheten av en selv og ens egen fortreffelighet og suksess, og nytelsen av dette, antar så markerte dimensjoner at personen mister evnen til å se og anerkjenne andre, og mer og mer energi (libido) knyttes til nytelsen av egen fortreffelighet. Dette kalles en narsissistisk forstyrrelse. Hvis disse karaktertrekkene er så markerte at det innebærer funksjonssvikt eller lidelse for andre, snakker man om narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Les også: Hvordan knuse en narsissist?

Store Norske Leksikon sier dette om narsissistisk personlighetsforstyrrelse

De typiske kjennetegn er at personen har større tanker om egne evner og prestasjoner enn det de faktiske resultater tilsier. Slike personer

  • er opptatt av fantasier om ubegrenset suksess og makt
  • oppfatter seg selv som så spesiell og enestående at de bare kan være i kontakt med spesielle mennesker og krever særbehandling
  • har urimelige krav om beundring
  • utnytter andre for egne behov.

Mange har en sjarm, som hvis den er koblet sammen med en viss intelligens, sosiale ferdigheter og utadvendthet, kan medføre at omgivelsene undervurderer alvorlighetsgraden av personlighetsforstyrrelsen.

Bak fasaden vil personen imidlertid være svært krenkbar, lett føle skam, kunne ha en tomhetsfølelse og være uvanlig opptatt av kroppen og dens funksjoner (hypokondri). Han har en utilstrekkelig evne til å forstå og anerkjenne andres følelser og behov, og blir lett misunnelig. Utad kan han derfor ofte virke arrogant og sint.

Les også: Hvordan takle en narsissist