Her ligger det faktainformasjon og lenker

Wikipedia:

Vold i nære relasjoner eller familievold er vold, eller trusler om vold, overfor personer som er eller har vært i «familie» eller i familie- eller ekteskapslignende forhold. Det inkluderer søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-foster- og steforhold. Voldsutøvelsen er stedsuavhengig.[1] Volden kan arte seg som fysisk vold, psykisk vold, materiell vold (beskadigelse av offerets gjenstander mv) eller seksuell vold (seksuelle overgrep).

Dinutvei.no (nasjonal veiviser ved vold og overgrep) og definisjoner av vold

https://dinutvei.no/om-vold/241-definisjoner-av-vold

Dinutvei.no (nasjonal veiviser ved vold og overgrep) – har jeg blitt utsatt for vold

BUFDIR om psykisk vold

Psykisk misbruk: De usynlige slagene gjør vondest

Regjeringens forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Politiet om vold i nære relasjoner

Helsedirektoratet om vold i nære relasjoner

Helsenorge.no om vold og overgrep

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil

Psykolog Per Isdal, Alternativ til vold.

Psykologforeningen om vold i nære relasjoner

Krisesentersekretariatet om vold og overgrep og info om alle landets krisesentre

Krisesenteret i Vestfold

Krisesenteret i Oslo

Krisesenteret i Trondheim

Krisesenteret for Bergen og omegn

Krisesenteret for Tromsø og omegn