Hva er vold?

Hva er vold?

Mange store og seriøse aktører gir gode beskrivelser for hva vold er, og hvor skadelig det er å bli utsatt for dette. Jeg har samlet mye slik informasjon under fanen Hva er vold? øverst på siden. 

Hvorfor spørsmålet “Hva er vold?” er viktig

Jeg var uviten og forsto ikke at jeg ble utsatt for flere typer vold da jeg var i det skadelige forholdet. Jeg forsto heller ikke skadeomfanget på dette tidspunktet.

Oppklaringen kom da jeg fikk hjelp på Krisesenteret etter anbefaling av fastlege. Da forsto jeg alt, og tok også innover meg alvorlighetsgraden med dette skadelige som jeg var utsatt for i mange år. 

Og min vei med reparasjon kunne begynne.

Hvordan defineres vold?

Dinutvei.no– Nasjonal veiviser ved vold og overgrep, sier følgende om vold på sin side:

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere definisjoner av vold, kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, basert på internasjonale bestemmelser og organisasjoner.

Helsedirektoratet og Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og traumatisk stress sier følgende på sin side:

Vold i nære relasjoner kan ramme alle kjønn i alle aldre og forekomme i alle typer familie- og parforhold, etniske grupper og sosiale lag. Personer som utsettes for vold oppsøker helse- og omsorgstjenestene for ulike fysiske og psykiske helseplager. Disse helseplagene kan henge sammen med pasientens livssituasjon. Mange utsettes for flere typer vold og overgrep over lengre tid uten at det oppdages.

Norsk Psykologforening sier følgende på sin side:

“Mange voldsutøvere vil forklare volden ved å fremstille partneren som provoserende og vanskelig å leve med. Også mange voldsutsatte vil akseptere en slik forklaringsmodell. En slik forståelse av vold i nære relasjoner undergraver sannheten om at volden er utøverens ansvar. Den undergraver også at vold er alvorlig og farlig. Mange utsatt for vold i parforholdet, opplever å ikke bli trodd og kan føle seg ansvarliggjort for volden partneren deres utøver. Noen betviler også sin egen virkelighetsoppfatning..”

Alternativ til Vold har en mye brukt definisjon, både nasjonalt og internasjonalt. De sier:

På ATV definerer vi vold som:
“enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.» (Per Isdal, «Meningen med volden», 2000).
Vold blir ofte forbundet med fysiske handlinger, men kan også være psykisk, materiell, seksuell og latent. Vold er altså ulike handlinger som har det til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker en annen person.

Les også: Hva er Psykopati?